Přehled usnesení vlády v souvislosti s koronavirem týkající se cizinců (k 20. 3. 2020)

Informace od zdroje

Průběžně aktualizujeme přehled opatření týkajících se migrantů Všechna usnesení jsou dostupná na https://www.zakonyprolidi.cz/koronavirus

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 267 

– knížka přeshraničního pracovníka, možnost měnit ZK a MK na „zaměstnavatele provádějícího krizová opatření nebo napomáhajícího k provádění krizových opatření v nouzovém stavu“ pouze s ohlášením (!), odpadnutí podmínky 6 měsíců  u ZK (!)

 1. nařizuje s účinností od 21. března 00:00 hodin všem přeshraničním pracovníkům předložit při přechodu státní hranice kromě potvrzení pro přeshraniční pracovníky dále i „knížku přeshraničního pracovníka“ za účelem opatření razítkem Policie České republiky o přechodu státní hranice k prokazování pravidelnosti a četnosti překračování státní hranice;
 2. nařizuje cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, jedná-li se o zaměstnavatele provádějícího krizová opatření nebo napomáhajícího k provádění krizových opatření v nouzovém stavu. Podmínky pro výkon zaměstnání jsou považovány za splněné učiněným oznámením;

III. schvaluje možnost cizinců změnit na území České republiky zaměstnavatele bez nutnosti splnění podmínky 6 měsíců předchozího zaměstnání na území České republiky (§ 42g odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců).

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 248 

– prodloužení povolení k zaměstnání, prodloužení pracovních KV na 60 dní po konci nouzového stavu

Vláda s účinností ode dne 19. března 2020 od 00:00 hod. mění bod I/3 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, který nově zní:

„3. se platnost povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, které byly vydány přede dnem vyhlášení tohoto opatření a jejichž platnost uplyne maximálně 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu, prodlužuje tak, že skončí uplynutím doby 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu; toto opatření platí za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu, na jehož základě bylo příslušné oprávnění vydáno, a to tak, aby tento základní pracovněprávní vztah trval po dobu platnosti oprávnění prodlouženého tímto opatřením,“.

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 241 

– zákaz ubytovacích služeb mimo cizince

Vláda

nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě V/1 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

Na cizince takto pobývajícího na území České republiky se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová opatření, jako na občany České republiky.

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214 

 platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné, 

– později změněno, viz  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 248

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 217 

– omezení provozu veřejné správy (pouze na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu), úředních hodin (pouze PO, ST, max. 3 hodiny), osobního kontaktu (nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem) etc.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 225 o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 

– příloha promíjí sankce za pozdní podání daň. přiznání, ale stejně by se mělo spojovat s „žádostí daňového subjektu k individuálnímu prominutí úroku z prodlení nebo posečkání úhrady daně z důvodů souvisejících s koronavirem“

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 203 

– zákaz vstupu cizinců bez DP/DV/TP plošně, zákaz vycestování plošně

Vláda

 1. nařizuje s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin
 2. zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
 3. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka;
 4. ukládá
 5. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
 6. a) provést opatření podle bodu I. tohoto usnesení,
 7. b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem, kdy je vstup cizinců podle bodu I. tohoto usnesení v zájmu České republiky.

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 208 

-zavření tržišť, např. SAPA 

Vláda zakazuje

 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – bazény a turistická informační centra,
 2. s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích (např. SAPA).

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 198 

– zákaz vstupu, zastavení ambasád, zastavení všech řízení KV (!), přerušení řízení DP a DV, oprávnění setrvat

Vláda

 1. nařizuje s účinností od 14. března 2020
 2. zákaz vstupu pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí, s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
 3. zastavení přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky,
 4. zastavení řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky,
 5. přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na zastupitelských úřadech,
 6. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vstupu do rizikových oblastí; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka;
 7. stanoví, že cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území oprávněně přechodně nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců, jsou oprávněni setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu;

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194 

– nouzový stav (na dobu 30 dní)